Koolituskeskuse põhikiri
1 ÜLDSÄTTED

  Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Seltsi Koolituskeskus (käesolevas põhikirjas nimetatud Kool) on erakapitalil põhinev täiskasvanute koolitusasutus.
  Kooli ametlik nimetus on EPLS Koolituskeskus.

  Kooli eesmärk on psühhoanalüütilise laste- ja noorteteraapia-alase koolituse läbiviimine, vaimse tervise alase hariduse edendamine.

  Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast Põhikirjast.

  Kooli õppekeeled on eesti ja inglise keel, juhataja otsusega võib õppetööd läbi viia ka teistes keeltes. Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

2 STRUKTUUR JA JUHTIMINE


Kooli juhtorganid on nõukogu ja juhataja.

Nõukogu on kaheks aastaks valitav kolmeliikmeline kollegiaalne otsustuskogu, kuhu kuulub:

 1. Kooli juhataja;

 2. üks Kooli pidaja esindaja;

 3. üks õpetajate esindaja, kes määratakse õppenõukogu otsusega;

Nõukogu esimees on kooli pidaja esindaja.
Nõukogu liikmed kutsutakse tagasi neid volitanud inimeste kaudu.

Nõukogu:

 1. kinnitab Kooli eelarve ja arengukava;

 2. otsustab Kooli põhikirja muutmise;

 3. otsustab Kooli tegevuse lõpetamise;

 4. kinnitab Kooli sisekorraeeskirjad;

 5. valib ja kutsub tagasi Kooli juhataja;

   Nõukogu koosolek:

 1. Nõukogu korraline koosolek toimub üks (1) kord aastas;

 2. Nõukogu korralise koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda iga Nõukogu liige;

 3. Nõukogu korralise koosoleku toimumisest teatatakse Nõukogu liikmetele kirjalikult hiljemalt üks kuu enne koosoleku toimumist;

 4. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Nõukogu liikmetest, sealhulgas Nõukogu esimees või tema volitatud Nõukogu liige ja Koolituskeskuse juhataja

 5. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab Nõukogu esimehe või tema poolt volitatud Nõukogu liikme hääl.

  Juhataja:
 1. juhib Kooli igapäevast tegevust, ennekõike õppetööd;

 2. sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab Kooli nimel lepinguid;

 3. kinnitab Kooli õpilaste nimekirja;

 4. koostab Kooli sisekorraeeskirjad;

 5. koostab õppemaksu kalkulatsiooni;

 6. koostab Kooli eelarve;

 7. tagab Kooli eelarve täitmise.

  Kooli õppetöö korraldamiseks on Koolil õpetajate nõukogu. Õpetajate nõukogu moodustavad Kooli õpetajad. Õpetajate nõukogu tööd juhib Kooli juhataja

Õpetajate nõukogu:

 1. koostab õppekavad;

 2. koostab õppematerjalid;

 3. korraldab õppetööd;

 4. nõustab Kooli juhatajat muudes küsimustes.

3 ESINDUSÕIGUS

Koolituskeskust esindab kõigis õigustoimingutes Kooli juhataja.

4 ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

  Õpe koolituskeskuses toimub Kooli Nõukogu poolt kinnitatud ja Haridusministeeriumis registreeritud õppekava alusel.

  Õppetöö toimub päevases, õhtuses või kaugõppe vormis.

  Õppetunni pikkus on 45 min. Vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit. Vahetund ei pea järgnema igale õppetunnile.

5 ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLITUSE LÕPETAMISE JA KOOLITUSKESKUSEST VÄLJAARVAMISE KORD

Isiku Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhataja.

  Kooli vastuvõtmise aluseks on isiku sooviavaldus. Kooli võetakse õppima isikuid, kes on vähemalt 24 aastat vanad ja kellel on kõrgharidus (käesolevas põhikirjas nimetatud Õpilane). Kooli juhataja otsusega võib Kooli vastu võtta ka isikud, kellel nimetatud haridus puudub.

  Koolil on õigus arvata Õpilane Koolist välja Õpilase poolt õppemaksu tasumata jätmise või ebaväärika käitumise korral.

  Koolituse lõpetamiseks peab Õpilane täitma õppekavaga kehtestatud nõuded, sealhulgas sooritama lõpueksami.

  Õppekava nõuded täitnud isikule väljastab Kooli vastava tunnistuse.

6 ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Õpilaste õigused ja kohustused nähakse ette Kooli ja Õpilase vahel sõlmitud lepingu, käesoleva Põhikirja ning Kooli sisekorraeeskirjadega.

  Muuhulgas on Õpilasel õigus:

 1. saada õpet vastavalt õppekavale;

 2. taotleda temale sobival ajal Kooliga sõlmitud lepingu peatamist.

  Muuhulgas on Õpilane kohustatud:
 1. täitma õppekavaga kehtestatud nõudeid;

 2. tasuma õppemaksu;

 3. hoidma Kooli head mainet.

7 KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  Kooli töötajad on juhataja, õpetajad, superviisorid ja abipersonal.

  Kooli töötajate õigused ja kohustused on sätestatud Kooli ja töötaja vahel sõlmitud töölepingu ning Kooli sisekorraeeskirjadega.

ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD

  Kool saab oma tulud õppemaksudest ja muudest laekumistest.

  Õpe Koolis on tasuline.

  Õppemaksu kehtestab Kooli juhataja. Õppemaksu tasumise graafik kehtestatakse Kooli ja Õpilase vahel sõlmitud lepingu lisana.

  Erandkorras õppemaksust vabastamise ja õppemaksu soodustuste võimaldamise otsustab Koolituskeskuse juhataja koos õpetajate nõukoguga.

9 TEGEVUSE LÕPETAMINE

Kooli tegevuse lõpetamise otsustab Kooli Nõukogu kooskõlas Eest Vabariigi õigusaktidega.

Käesolev Põhikiri on kinnitatud Tallinnas, EPLS Koolituskeskuse Nõukogu 21.08. 2010. a otsusega.