Õppekava „Väikelapse vaatlus lasteasutuses”1. Õppekava nimetus ja sisu
Väikelapse vaatlus lasteasutuses. Väikelapse emotsionaalne ja sotsiaalne areng.

2. Hariduse liik
Tööalane täiendharidus

3. Õppevorm
Mittestatsionaarne; tsükliõpe

4. Õppeasutus
EPLS Koolituskeskus

5. Õppekava maht
210 tundi (8 EAP)

6. Õppe nominaalkestus
7 kuud

7. Õppekeel
Eesti keel

8. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
Inglise keel

9 . Õpingute alustamise tingimused
– omandatud või omandamisel kõrg- või rakenduskõrgharidus meditsiinis, psühholoogias, pedagoogikas või sotsiaaltöös.
– Inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks)
– valmisolek ja igakülgne sobivus viibimiseks ja vaatluseks lasteasutuses 1t nädalas 6k vältel

10. Õppe eesmärk
– õppida vaatluse teel märkama, kirjeldama ja mõistma väikelapse sotsiaalsete suhete kujunemist grupis.

11. Aluspõhimõtted
– teaduspõhisus, lähtumine parimast kaasaegsest rahvusvahelisest kogemusest antud valdkonnas
– lähtumine EFPP ( European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) nõuetest;
– lähtumine üldistest ja eriala eetikanõuetest
– erialaste oskuste süvendamine ja piisava lisakompetentsi kujundamine erialases tegevuses,
igapäevatöös rakendamiseks

12. Õpingute lõpetamise tingimused
Kursuse lõpetamiseks peab õppija täitma õppekavas kehtestatud nõuded, sealhulgas esitama ja kaitsma essee „Väikelapse vaatluse kokkuvõte” (5000 sõna).

13. Omandatud pädevused
– oskab märgata ja hinnata väikelapse sotsiaalsete suhete arengut (eakaaslastega ning täiskasvanutega väljaspool peret)
– suudab analüüsida nähtut lapse arenguteooriate seisukohast
– oskab hinnata võimalikke sotsiaal-emotsionaalse arengu probleeme.

14.Lõpetamisel antav dokument
Õppekava nõuded täitnud isikule väljastab koolituskeskus vastava tunnistuse.